پس از استحمام و یا به صورت روزانه روی پوست بدن استفاده شود.