یک ضدآفتاب مناسب براى پوست هاى نرمال تا خشک که فیلترهاى عالى موجود در آن حداکثر محافظت را در برابر عوامل آسیب رسان محیطى دارد و براى افرادى که پوست حساس و نازکى دارند، پیشنهاد مى شود.