لابراتوار ولفرا با بهره گیرى از تکنولوژى فرانسـه و ژاپن و تکیه بر متخصصان ایرانى توانسـته اسـت از موثرترین و پیشـرفته ترین فرآورده هاى روشـن کننده در محصولات ضد لک خود استفاده کند. استفاده از ۳۰ %ویتامین C کپسـوله شـده به صورت پایدار و محلول در آب، مالیک اسـید، رتینل استات و لیکوپن به صورت همزمان، نفوذ و کارایى این محصول را به شدت بالا برده و احتمال برگشت پذیرى لک را به میزان چشم گیرى کاهش مى دهد.